© ChanQuanShu
DaoYin YangSheng
Yi Qi Yang Fei Gong 益气养肺功
Lung Exercise (Set 1)
Exercise
Pinyin
Hanzi
1
Dry Bathing Yingxiang
Ganyu Yingxiang
干浴迎香
2
One Arm Supporting the Sky
Danbi Qingtian
单臂擎天
3
Turn the Head to Look at the Moon
Huitou Wangyue
回头望月
4
Smooth Ferrying a Light Boat
Qingzhou Pingdu
轻舟平渡
5
Clumsy Child Washing Clothes
Zhuotong Xiyi
拙童洗衣
6
Rotating the Heavenly Pillar
Xuanzhuan Tianzhu
旋转天柱
7
Playing the Lute
Shouhui Pipa
手挥琵琶
8
Swan Goose in the Empty Sky
Hongyan Feikong
鸿雁飞空
School of Daoist Yangsheng Arts
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem