© ChanQuanShu
DaoYin YangSheng
Taiji Palm 3 (Liver & Gallbladder)
Exercise
Pinyin
Hanzi
Section 1
Di-Yi Duan
第一段
1
The Immortal Gathers Qi
Zhenren Caiqi
真人采气
2
Fish Swims Through Clear Water
Qingshui Chuanyu
清水穿鱼
3
Taking the Pulse
Shanggong Zhenmai
上工诊脉
4
Dragon Hides in the Blue Sea
Bihai Canglong
碧海藏龙
5
Wasp Leaves the Nest
Huangfeng Chudong
黄蜂出洞
6
Shed Shackles Open Stocks
Tuokao Kaijia
脱铐开枷
7
Storm Dragon Creates Waves
Jiaolong Fanlang
蛟龙翻浪
8
Phoenix Perches on Wutong Tree
Luanfeng Qiwu
鸾凤栖梧
9
Wintersweets Greet the Spring
Lamei Yingchun
腊梅迎春
10
Cold Rooster Stands on One Leg
Hanji Duli
寒鸡独立
Section 2
Di-Er Duan
第二段
11
Rowing Boat in the Waves
Langli Hangzhou
浪里行舟
12
Part Wild Horses Mane
Yema Fenzong
野马分鬃
13
Flamingo Pecks for Food
Lieniao Zhuoshi
烈鸟啄食
14
Fierce Horse Kicks
Liema Fanti
烈马翻蹄
15
Green Dragon Dives into the Sea
Qinglong Qianhai
青龙潜海
16
Golden Thread Winds Round Wrist
Jinsi Chanwan
金丝纒腕
17
Moving Clouds & Flowing Water
Xingyun Liushui
行云流水
18
Wasp Leaves the Nest
Huangfeng Chudong
黄蜂出洞
Section 3
Di-San Duan
第三段
19
The Sun Rising in the East
Xuri Dongsheng
旭日东升
20
Eagle Strikes from the Sky
Yingji Changkong
鹰击长空
21
Soaring Dragon Rising Phoenix
Tengjiao Qifeng
腾蛟起凤
22
Roc Spreads Its Wings
Dapeng Zhanchi
大鹏展翅
23
Flamingo Pecks for Food
Lieniao Zhuoshi
烈鸟啄食
24
Dragon Hides in the Blue Sea
Bihai Canglong
碧海藏龙
25
Clouds Press Pine Trees
Yunya Qingsong
云压青松
26
Golden Needle Points South
Jinzhen Zhinan
金针指南
27
Spirit Turtle Takes Qi
Linggui Fuqi
灵龟服气
28
Part Wild Horses Mane
Yema Fenzong
野马分鬃
Section 4
Di-Si Duan
第四段
29
Flamingo Pecks for Food
Lieniao Zhuoshi
烈鸟啄食
30
Fierce Horse Kicks
Liema Fanti
烈马翻蹄
31
Green Dragon Dives into the Sea
Qinglong Qianhai
青龙潜海
32
Golden Thread Winds Round Wrist
Jinsi Chanwan
金丝纒腕
33
Moving Clouds & Flowing Water
Xingyun Liushui
行云流水
34
Single Whip in Horse Step
Mabu Danbian
马步单鞭
35
Wings Protect Chicks
Yuyi Huchu
羽翼护雏
36
Return Qi to Source
Caiqi Guiyuan
采气归元
Yang Sheng Tai Ji Zhang 3 养生太极掌 3
School of Daoist Yangsheng Arts
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem