© ChanQuanShu
DaoYin YangSheng
Si Shi Jiu Jing Luo Dong Gong 四十九式经络动功
49 Posture Dynamic Meridian Routine
Exercise
Pinyin
Hanzi
Preparation
Gong Qian Zhunbei
功前准备
1
Standing Erect with Composure
Hunyuan Zhanli
浑元站立
2
Regulate Yin and Yang
Tiaozheng Yinyang
调整阴阳
1
Open the Channels
Tongjing
通经
1
Embracing the Moon
Huaizhong Baoyue
怀中抱月
2
Connect Shaoshang & Shangyang
Shangshang Xiangjie
商商相接
3
Pushing Mt Hua with the Palms
Zhangtui Huashan
掌推华山
4
Gold Dragons Coiling on a Pillar
Jinlong Panzhu
金龙盘柱
5
Stand Firmly & Stretch to the Sky
Zhudi Tongtian
拄地通天
6
Flower Hiding Under Leaves
Yedi Canghua
叶底藏花
7
Catch the Hiding Rabbit
Qinzhuo Futu
擒捉伏兔
8
Embracing the Moon
Huaizhong Baoyue
怀中抱月
9
Connect Shaoshang & Shangyang
Shangshang Xiangjie
商商相接
10
Sink Qi to Dantian
Qichen Dantian
气沉丹田
2
Strolling
Xunxing
循行
11
Willows Swinging in Spring Breeze
Chunfeng Bailiu
春风摆柳
12
Circulate Qi Through Taiyin Channels
Qixing Taiyin
气行太阴
13
Circulate Qi Through Yangming Channels
Qixing Yangming
气行阳明
14
Taking Qi Through Baihui
Qiguan Baihui
气贯百会
15
Opening Side Gate of Laogong
Laogong Kaiwei
劳宫开闱
16
Old Man Stroking Beard
Laoweng Furan
老翁拂髯
17
Circulate Qi Through Jueyin Channels
Qixing Jueyin
气行厥阴
18
Circulate Qi Through Shaoyang Channels
Qixing Shaoyang
气行少阳
19
Taking Qi Through Baihui
Qiguan Baihui
气贯百会
20
Embracing the Moon
Huaizhong Baoyue
怀中抱月
21
Connect Shaoshang & Shangyang
Shangshang Xiangjie
商商相接
22
Sink Qi to Dantian
Qichen Dantian
气沉丹田
3
Conducting Qi
Daoqi
导气
23
Roc Pressing Crop
Dapeng Yasu
大鹏压嗉
24
Rub Face & Comb Hair
Momian Shutou
磨面梳头
25
Child Worshipping Buddha
Tongzi Baifo
童子拜佛
26
Pushing Two Stelae Apart
Zuoyou Tuibei
左右推碑
27
Bending the Body Forward & Downward
Gongshen Diaowei
躬身吊尾
28
White Ape Shrinking its Body
Baiyuan Suoshen
白猿缩身
29
Crane Rubs its Knees
Xianhe Rouxi
仙鹤揉膝
30
Lotus Leaf Swinging in the Wind
Fengbai Heye
风摆荷叶
31
Two Dragons Blowing Beard
Erlong Tuxu
二龙吐须
32
Guiding Qi to Yongquan
Qidao Yongquan
气导涌泉
33
Pillowing the Head on Both Sides
Zuoyou Shuizhen
左右睡枕
34
Droop Head for Quietude
Ditou Sijing
低头思静
35
Lift Head to Look at the Sky
Yangmian Guantian
仰面观天
36
Holding the Helmet Behind the Head
Naohou Tuokui
脑后托盔
37
Embracing Qi as if Holding a Ball
Baoqi Siqiu
抱气似球
38
Guiding Qi to Yongquan
Qidao Yongquan
气导涌泉
39
Embracing the Moon
Huaizhong Baoyue
怀中抱月
40
Connect Shaoshang & Shangyang
Shangshang Xiangjie
商商相接
41
Sink Qi to Dantian
Qichen Dantian
气沉丹田
4
Return to Source
Gui Yuan
归元
42
Zhuge Liang Playing the Zither
Zhuge Fuqin
诸葛抚琴
43
Twin Dragons Playing in Water
Shuanglong Xishui
双龙戏水
44
Swimming Fish Flaps its Tail
Youyu Baiwei
游鱼摆尾
45
Taking Qi Through Yunmen
Qiguan Yunmen
气贯云门
46
Closing Yunmen
Yunmen Guanbi
云门关闭
47
Cock Standing on One Leg at Midnight
Gengji Duli
更鸡独立
48
Guiding Qi to Yongquan
Qidao Yongquan
气导涌泉
49
Restoring Energy & Breathing
Qixi Guiyuan
气息归元
5
Closing
Shou Gong
收功
1
Balancing Yin & Yang
Yinyang Pingmi
阴阳平秘
2
Standing Upright with Composure
Tingting Yuli
亭亭玉立
School of Daoist Yangsheng Arts
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem